مشخصات کلی و سرفصل دروس دوره های دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی

 

دکتری تخصصی

دکتری تخصصی پرستاری
مشخصات کلی
برنامه دروس
سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی
تاییدیه برنامه آموزشی

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری سلامت جامعه   پرستاری داخلی جراحی
مشخصات کلی

مشخصات کلی

برنامه دروس برنامه دروس 
سرفصل دروس سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی ارزشیابی برنامه آموزشی
تاییدیه برنامه آموزشی تاییدیه برنامه آموزشی 


پرستاری مراقبت های ویژه   پرستاری کودکان
مشخصات کلی مشخصات کلی
برنامه دروس برنامه دروس
سرفصل دروس سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی ارزشیابی برنامه آموزشی
  تاییدیه برنامه آموزشی تاییدیه برنامه آموزشی 

 

مامایی   پرستاری اورژانس
مشخصات کلی مشخصات کلی
برنامه دروس برنامه دروس
سرفصل دروس سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی ارزشیابی برنامه آموزشی
تاییدیه برنامه آموزشی تاییدیه برنامه آموزشی

 

کارشناسی

کارشناسی پیوسته مامایی   کارشناسی پیوسته پرستاری
مشخصات کلی مشخصات کلی
برنامه دروس برنامه دروس
سرفصل دروس سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی ارزشیابی برنامه آموزشی
تاییدیه برنامه آموزشی تاییدیه برنامه آموزشی

 

کارشناسی پیوسته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی   کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی کارشناسی ناپیوسته مامایی
مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس
      
   

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 19 شهریور 1400