مشخصات کلی و سرفصل دروس دوره های دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی

 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

برنامه آموزشی بازنگری شده (مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی)
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری داخلی جراحی مصوب
1400/03/11


*************************************************************************************************************
برنامه آموزشی بازنگری شده (مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی)
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری سلامت جامعه 
مصوب 1400/03/11

*******************************************************************************************************

برنامه آموزشی بازنگری شده (مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی)
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه جهت ورودی های مهر 1400 ( مصوبه 1398/04/23)

 

 
پرستاری سلامت جامعه مصوب 1391/12/08   پرستاری داخلی جراحی مصوب 1391/12/08
مشخصات کلی

مشخصات کلی

برنامه دروس برنامه دروس 
سرفصل دروس سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی ارزشیابی برنامه آموزشی
تاییدیه برنامه آموزشی تاییدیه برنامه آموزشی 

 

پرستاری مراقبت های ویژه مصوب 1386/12/11   پرستاری کودکان مصوب 1391/12/08
مشخصات کلی مشخصات کلی
برنامه دروس برنامه دروس
سرفصل دروس سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی ارزشیابی برنامه آموزشی
  تاییدیه برنامه آموزشی تاییدیه برنامه آموزشی 

 

مامایی مصوب 1388/09/17   پرستاری اورژانس مصوب 1391/12/08
مشخصات کلی مشخصات کلی
برنامه دروس برنامه دروس
سرفصل دروس سرفصل دروس
ارزشیابی برنامه آموزشی ارزشیابی برنامه آموزشی
تاییدیه برنامه آموزشی تاییدیه برنامه آموزشی

 

 

کارشناسی

 

کارشناسی پیوسته مامایی مصوب 1391/04/19   کارشناسی پیوسته پرستاری مصوب 1393/02/27
مشخصات کلی،برنامه،سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی  مشخصات کلی،برنامه،سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی

 

کارشناسی پیوسته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مصوب 1396/11/01   کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی مصوب 1389/05/18   کارشناسی ناپیوسته مامایی مصوب 1391/04/19
مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس

      
   

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 27 اردیبهشت 1401