به نام خدا

دکتر فاطمه جعفرآقایی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

شماره مستقیم: 33555056

داخلی: 214

شماره فکس: 33550097

پست الکترونیک: fja_a80@yahoo.com

 

 کارشناس : کتایون آقاجانی

پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 

داخلی : 210

 پست الکترونیک :aghajani.kat@gmail.com

 

 

کارشناس: مریم روشنفکر 

گروه های کارشناسی ارشد رشته پرستاری سلامت جامعه،کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان،کارشناسی ارشد رشته آموزش مامایی،کارشناسی ارشد گرایش بهداشت باروری و دکتری پرستاری 

 داخلی : 210

 پست الکترونیک:m.roshanfekr60@yahoo.com

 

 

کارشناس : توفان قدیمی 

گروه های کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، کارشناسی ارشد رشته پرستاری  اورژانس و کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

 داخلی :210

 پست الکترونیک:titu.gh1384@gmail.com

 
 شرح وظایف :
 
 1- بررسی و پیشنهاد تاسیس رشته و دوره های تکمیلی جدید  به دانشگاه.

        2-  برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به دانشگاه.

       3- بررسی و اظهار نظر در باره مسایل ارجاع شده به شورای تحصیلات تکمیلی.

        4- طرح و رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی بر اساس مقررات و آئین نامه ها.

       5-  بررسی درخواست ها جهت اخذ فرصت تحصیلی اضافی، مرخصی تحصیلی، غیبت و مهمان شدن دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در چهارچوب آئین نامه های آموزشی و ارسال آن به دانشگاه جهت طرح در شورای آموزشی.

        6-  تشکیل جلسات شورای تحصیلات تکمیلی بر اساس دستور جلسه تعیین شده و ثبت تصمیمات متخذه.

        7-  بررسی و اظهارنظر در مورد مسایل آموزشی ارجاع شده از سوی ریاست یا معاونت آموزشی دانشکده.

        8- پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی و پایان نامه در چهارچوب ضوابط به شورای تحصیلات تکمیلی

       9-  نظارت بر نحوه اجرای برنامه های درسی و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی

        10- پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی در دوره های تحصیلات تکمیلی بر اساس برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی

       11- تعیین دروس کمبود و جبرانی در مقطع تحصیلات تکمیلی

        12- بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی

        13- انجام امور مربوط به ثبت نام ، انتخاب واحد، حذف و اضافه دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی.

        14- پیگیری فرآیندهای آموزشی و پژوهشی، آئین نامه های آموزشی، کارنمای پیشرفت تحصیلی و تهیه  پیش نویس فرم ها و نامه های اداری.

        15- تعیین لیست اساتید راهنما در هر سال تحصیلی واطلاع به دانشجویان

        16- نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

        17- تدوین آیین نامه های اجرایی پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی در جهارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی

       18-  انجام هماهنگی های لازم جهت ثبت عنوان دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی ( دریافت فرم تکمیل شده عنوان پایان نامه ، طرح در شورای تحصیلات تکمیلی، ارسال به کمیته تخصصی گروه ها، طرح در شورا جهت تصویب نهایی و تعیین استاد راهنما و مشاور)

         19- تشکیل جلسات دفاع از عنوان و دفاع از پایان نامه دانشجویان و هماهنگی های لازم با اساتید و معاونت پژوهشی

        20- هماهنگی امور مربوط به پایان نامه ( عنوان، پروپوزال، ابزار پایان نامه، نمونه گیری، گزارش پیشرفت کار پایان نامه، اصلاحات پایان نامه و انجام مکاتبات لازم).

         21- دریافت و نظارت بر گزارش مکتوب پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی.

         22- رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مرحله نگارش پایان نامه.

         23- تعیین داوران برای شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه دوره های تحصیلات تکمیلی.

        24- بررسی سایت و بروز رسانی اطلاعات سایت تحصیلات تکمیلی.

         25- پیگیری و نظارت بر برگزاری امتحانات پایان ترم.

         26- پیگیری نمرات و ارسال آن به اداره آموزش و ثبت نمرات در سایت.

        27- انجام امور مربوط به برگزاری کارگاه ها  طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی

         28-  انجام امور مربوط به کلاس ها از جمله نظارت بر تشکیل کلاس ها.

        29- پیگیری ارزشیابی دانشجویان از اساتید.

        30- تدوین گزارش دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها و برنامه های آموزشی در موضوعات مختلف.

       31- انجام هماهنگی و مکاتبات لازم با گروه های آموزشی داخل و خارج دانشکده به منظور تامین اساتید مورد نیاز.

        32- اطلاع رسانی به دانشجویان در مورد آئین نامه ها و مقررات آموزشی.

بدیهی است انجام پاره ای از امور فوق الذکر بعد از طرح و تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی قابل اجرا خواهد بود.
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400