آیین نامه های مربوط به آموزشی
آیین نامه های آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته
 آیین نامه دایره امتحانات دانشکده ها
آیین نامه کمیته آزمون های علوم پزشکی دانشگاه 

 

آیین نامه های مربوط به دفتر توسعه و آموزش (EDO)
  دستورالعمل اجرایی جشنواره شهید مطهری
 جدول امتیازدهی فرآیند آموزشی
 فرمت ارسال فرآیند آموزشی
  آیین نامه جشنواره آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی
آیین نامه شرح وظایف EDC دانشگاهها و دفاتر EDO
راهنمای مسیر ارائه فرآیند آموزشی جهت بررسی و ارائه به جشنواره شهید مطهری 
آیین نامه استانداردهای اعتباربخشی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها
آیین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی 
آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
آئین نامه اجرایی استعداد درخشان در سال تحصیلی 1400-1399 به بعد 
 درباره آیین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان

 

آیین نامه های مربوط  به کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  

 

آیین نامه های مربوط  به دکترا
آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی
 
 
آخرین بروز رسانی : 22 فروردین 1401