مقررات و آئین نامه ها

آیین نامه های مربوط به دفتر توسعه و آموزش (EDO)
  دستورالعمل اجرایی جشنواره شهید مطهری
 جدول امتیازدهی فرآیند آموزشی
 فرمت ارسال فرآیند آموزشی
  آیین نامه جشنواره آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی
آیین نامه شرح وظایف EDC دانشگاهها و دفاتر EDO
راهنمای مسیر ارائه فرآیند آموزشی جهت بررسی و ارائه به جشنواره شهید مطهری 
آیین نامه استانداردهای اعتباربخشی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها
آیین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی 
آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
آئین نامه اجرایی استعداد درخشان در سال تحصیلی 1400-1399 به بعد 
 درباره آیین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان

 

 

 
 
آخرین بروز رسانی : 27 دی 1400