لیست اخبار صفحه :1
جلسه دفاع از پایان نامه آقای احسان عزیزی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای احسان عزیزی

عنوان : مقایسه نمره ابزار ترومای اصلاح شده (RTS) با نمره MGAP در تعیین پیامدهای بالینی بیماران ترومایی بستری شده در مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت، سال 1400

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نازیلا دیده ور

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نازیلا دیده ور

عنوان: بررسی ارتباط گرگرفتگی با برخی نشانگرهای التهابی سیستمیک و پروفایل لیپید در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی الزهرا (س) رشت در سال 1400-1399

جلسه دفاع از پایان نامه خانم پرستو پورجعفری

جلسه دفاع از پایان نامه خانم پرستو پورجعفری

عنوان : « بررسی نگرش و عملکرد پرستاران بالینی شاغل در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد به کارگیری فناوری سلامت الکترونیک (E-Health ) در سال 1400

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400