کیفیت آموزش و ارتقاء آن به یکی از چالش های اصلی پیش روی نظام های دانشگاهی در دهه های اخیر تبدیل شده است. از این رو انتظار میرود نظام های دانشگاهی وضعیت موجود خود و میزان تطابق آن با وضعیت مطلوب ( اهداف و استانداردها ) را مورد توجه قرار دهند، عدم مطابقت ها را تشخیص داده و برای رفع آن چاره جویی کنند. این امر توسط یک رهیافت مناسب ارزشیابی که وضعیت عوامل تشکیل دهنده نظام و عملکرد آن را مورد قضاوت قرار دهد، امکان پذیر میباشد.  در این خصوص نقش ارزشیابی درونی جهت شناخت قوت ها و ضعف ها ، فرصتها و تهدیدها به عنوان مبنای برنامه ریزی توسعه و بهبود قابل توجه است. با توجه به ارتباط بسیار نزدیک کیفیت فعالیتهای دانشگاهی با کیفیت فعالیت گروه های آموزشی، مناسب ترین حالت برای ارزشیابی کیفیت دانشگاهی، شروع ارزشیابی در سطح گروه های آموزشی می باشد. بر همین اساس، کمیته ارزشیابی درونی دانشکده پرستاری و مامایی شهید دکتر بهشتی رشت به ارزشیابی درونی گروه های آموزشی این دانشکده یعنی گروه آموزشی پرستاری ( در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته)، گروه آموزشی مامایی ( در مقاطع کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ناپیوسته ) پرداخته است.

 ارزشیابی درونی گروه پرستاری 87
 ارزشیابی درونی گروه مامایی 88
 ارزشیابی درونی گروه پرستاری تابستان 96
آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400