برنامه کارورزی مقطع کارشناسی ارشد 
 نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

ترم دوم ارشد مامایی 

1

ترم چهارم ارشد مامایی 

2

ترم دوم ارشد سلامت جامعه

 3

ترم چهارم  ارشد سلامت جامعه 

4

  ترم دوم ارشد پرستاری کودکان

5

ترم چهارم ارشد پرستاری کودکان 

6

ترم چهارم ارشد پرستاری اورژانس 

7

ترم دوم ارشد پرستاری داخلی جراحی

8
ترم چهارم ارشد پرستاری داخلی جراحی 9
ترم دوم ارشد پرستاری اورژانس  10
  ترم دوم ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 11
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین 1401