برنامه کارورزی مقطع کارشناسی ارشد 
 نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

ترم سوم ارشد مامایی 

1

ترم چهارم ارشد مامایی 

2

ترم سوم ارشد سلامت جامعه 

 3

ترم سوم ارشد پرستاری کودکان

4

ترم پنجم ارشد پرستاری کودکان

5

ترم چهارم ارشد پرستاری اورژانس 

6

ترم دوم ارشد پرستاری داخلی جراحی

 7

ترم سوم ارشد پرستاری داخلی جراحی 8
ترم دوم ارشد پرستاری اورژانس  9
  ترم دوم ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

10

آخرین بروز رسانی : 08 آبان 1400