روسای قبلی دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی رشت

تاریخ پایان

تاریخ شروع

نام و نام خانوادگی

 عکس

ردیف

1346 1344  خانم درگاهی  

1

  1354 1346  منصوره ثقفی   

2

همان سال 1355  فاطمه حاجی عسگری   

3

1357 

1356

حمیده بیشه بان 

 

4

همان سال 

1358

فاطمه ازگمی 

 

5

همان سال

1359

 شهین دخت اشجعی

  

6

1368 

1360 

فاطمه کریمی 

 

7

  1369 1368  دکتر داوود عطرکار روشن    8
1378  1369  زهرا یزدان دوست    9
1386  1378  شادمان رضاماسوله   10
1393  1386  محمدتقی مقدم نیا    11
1399  1393 نسرین مختاری    12
تا کنون  1399  دکتر معصومه ادیب    13
آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400