شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

اعضای شورا:

1- دکتر معصومه ادیب(ریاست)

2-دکتر عاطفه قنبری(معاون تحقیقات و فناوری)

3- دکتر فاطمه جعفرزاده(معاون آموزشی)

4-دکتر فاطمه جعفرآقایی(مدیر تحصیلات تکمیلی)

5-دکتر نازیلا جوادی(مدیر گروه داخلی - جراحی)

6- دکتر زهرا بستانی(مدیر گروه مامایی)

7-دکتر شهلا اسیری(مدیر گروه پرستاری)

8- میترا غفارزاده(مسئول برنامه ریزی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی)

9-دکتر ملوک پورعلیزاده(مدیر دفتر توسعه و آموزش پزشکی)

10-دکتر یاسمن یعقوبی(مسئول اساتید مشاور)

11-دکتر زهرا طاهری(مسئول برنامه ریزی دانشجویان دکتری پرستاری)

12-بیتا بادپروا (مسئول امور بالینی)

برنامه سالانه شواری آموزشی:

جدول زمانبندی یکسال جاری

آخرین بروز رسانی : 16 فروردین 1401