فرم های ارزشیابی بالینی گروههای آموزشی

کارشناسی ارشد 

کارشناسی 

گروه پرستاری داخلی-جراحی

کارشناسی ارشد کارشناسی

گروه پرستاری سلامت جامعه

کارشناسی ارشد کارشناسی

گروه پرستاری کودکان

کارشناسی ارشد

کارشناسی

گروه مدیریت

کارشناسی ارشد کارشناسی

 گروه مامایی 

--------

کارشناسی

گروه فوریت های پزشکی 

کارشناسی ارشد --------

گروه پرستاری اورژانس 

کارشناسی ارشد --------

گروه پرستاری ویژه

--------- 

کارشناسی

فرم ارزشیابی بالینی عمومی

آخرین بروز رسانی : 29 آبان 1400