معاونین قبلی دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی رشت

تاریخ پایان

تاریخ شروع

نام و نام خانوادگی

 عکس

ردیف

1378 1369 هما ملکی

1

  1397 1378 سیده نوشاز میرحق جو

2

1399 1397 دکتر مجید پورشیخیان

3

تا کنون

اسفند1399

دکتر فاطمه جعفرزاده

4

آخرین بروز رسانی : 28 مهر 1400