معرفی معاونت اداری – مالی
 معاونت اداری – مالی به عنوان یکی از معاونتهای دانشکده پرستاری مامایی وظیفه خطیر هدایت و رهبری سیستم پشتیبانی دانشکده را بعهده داشته و با بکارگیری ارکان مدیریت آکادمیک منجمله : برنامه ریزی ، سازماندهی ، اقدام و کنترل و نظارت ارزیابی فرایندهای اداری – مالی تلاش می کند تا بسترهای لازم جهت دستیابی به اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت دانشکده را که هماهنگ و در راستای اهداف استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی گیلان تنظیم گردیده است ، فراهم نماید.
شرح وظایف معاون اداری – مالی :
1. کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر کلیه امور اداری و مالی بر اساس قوانین و مقررات آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود
2. پیش بینی و تامین نیروی انسانی
3. تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنان
4. تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت های آموزشی و اداری دانشکده
5. انجام امور پرسنلی و کارگزینی نظیر صدور مرخصی – ماموریت ها - گواهی اشتغال بکار – تهیه و تنظیم آمار پرسنلی و تشکیلاتی و امور مربوط به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و ارتقاء و تبدیل وضعیت استخدامی پرسنلی ، بیمه های خدمات درمانی و بیمه های تکمیلی پرسنل
6. فراهم نمودن امکانات و تجهیز امور کلاسها و آزمایشگاهها
7. تامین و توزیع تجهیزات ، امور عمومی و رفاه کارکنان
8. نظارت و کنترل سیستم اتوماسیون و انجام دقیق و بموقع مکاتبات اداری
9. رسیدگی به هدف های اجرایی واحد و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف
10. ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود
11. نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی و مالی و معاملاتی
12. ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس واحد در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر
13.اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
14. شرکت در شوراها ، کمیسیون ها ، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالی و اداری در چارچوب مقررات و مصالح واحد
15. برنامه ریزی برای تامین فضاهای آموزشی و اداری مناسب و اقدام در مورد تامین اعتبارات مورد نیاز
16. برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاور و پیمانکار برای طرح های عمرانی
17.نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی واحد و جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز طرح های عمرانی
18.بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرح های عمرانی
19.اجرای طرح های امانی و مورد نیاز واحد با هماهنگی دفتر فنی دانشگاه
20. نظارت و مدیریت و کنترل امور نقلیه و خدمات و تاسیسات دانشکده
21. مواظبت و تعمیر و نگهداری ساختمان ها و فضاهای آموزشی و اداری دانشکده
22. پیشنهاد بودجه های عمرانی واحد برای تصویب در بودجه سالانه
23. همکاری در تهیه نقشه های طرح های عمرانی واحد.
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400