اعضای هیات آموزشی بازنشسته

تاریخ بازنشستگی

نام خانوادگی

نام

عکس 

ردیف

1372/10/9 بهار مریم  

1

1374/08/18 قبریائی نیره  

2

1374/09/20 ازگمی فاطمه  

3

1379/01/14 نعیمیان کردستانی رابعه   

4

1383/12/15 امیری تهمینه  

5

1385/10/14 آل بویه مینو  

6

1388/08/27 قیاثی عذرا  

7

1389/02/01 مبرهن یکتایی ملک النساء  

8

1393/03/30 پاریاب صدیقه  

9

آخرین بروز رسانی : 26 دی 1400