اعضای هیات علمی بازنشسته

تاریخ بازنشستگی

نام خانوادگی

نام

عکس 

ردیف

1376/08/09 انکشافی زهرا  

1

1378/06/28 پناه پور حلیمه  

2

1379/03/31 پورابراهیمی طاهره  

3

1380/09/30 میرراشد فریده  

4

1380/12/01 رزوان زهرا  

5

1381/03/01 موسوی اشرف السادات  

6

1381/07/01 اشرفی زهرا  

7

1381/09/01 پوریزدان خواه شهین  

8

1381/11/01 تابان شمال منصوره    

9

1382/07/08 مقدردوست فاطمه  

10

1382/08/01 دیسحر پروین  

11

1382/08/05 ملکی هما  

12

1382/09/01 ذاکری فرد طاهره  

13

1382/09/015 آل سید معصومه  

14

1383/03/03 کاوه مقدم مینا  

15

1383/07/21 سلمان قاسم کلثوم  

16

1384/07/21 جوان مشعوف طاهره    

17

1384/07/21 گلرنگ زینت    

18

1384/07/25 سعادت رهبری کبری  

19

1384/08/03 هروی فاطمه    

20

1384/09/03 کریمی کلاشمی ناهید  

21

1384/10/01 یزدان دوست زهرا  

22

1384/12/16 پارسا کلثوم    

23

1385/07/04 محمودی هایده  

24

1386/10/12 فضل یاب زهرا  

25

1387/01/26 صالحی کسمائی مهرانگیز  

26

1387/11/30 کریمی پاشاکی سیمین  

27

1388/12/05 وظیقه شناس آذر    

28

1391/01/01 مازوجی فتانه  

29

1391/11/30 شکنی ژیلا  

30

1391/11/30 سید فاضل پور سیده فاطمه    

31

1393/01/31 اکبری جیرسرایی اعظم  

32

1393/06/10 فداکار سوقه کلثوم  

33

1394/08/12 بقائی لاکه مژگان    

34

1394/12/29 بوراکی شهناز    

35

1395/02/16 پاشا افسانه  

36

1395/12/26 جعفری اصل معصومه    

37

1396/05/01 شفیع پور سیده زهرا   38
1396/06/01 ضیائی طاهره   39
1396/12/29 رضاماسوله شادمان   40
1397/05/01 میر حق جو سیده نوشاز   41
1397/08/01 راهبی سیده مرضیه   42
1397/11/15 جاوید خجسته وحیده   43
1397/11/30 رافت فاطمه    44
1398/04/26 موسوی ساقی   45
1398/11/01 هاساواری فریده    46
1398/11/02 یگانه راسته کناری محمدرضا   47
1398/11/15 چهرزاد مینومیترا   48
1398/12/05 جفرودی شیرین   49
1399/06/15 مجدتیموری زهرا   50
1399/07/01 مصفای خمامی هما    51
1399/07/01 صدیقی چافجیری آسیه   52
         
آخرین بروز رسانی : 26 دی 1400