به نام خدا

 

نسیم غیرتمند

 سمت: متصدی چاپ و تکثیر

شماره تماس : 333555001-013 

داخلی:283

 

شرح وظایف:

 

      1- انجام کلیه مربوط به تکثیر اوراق و نامه های سازمانی با دستور سرپرست مربوطه

2- مراقبت و نگهداری از دستگاههای تکثیر و حصول اطمینان از صحت عملکرد آنها

3- شمارش و دسته بندی ، دوخت و برش اوراق تکثیر شده طبق دستور

4- پیگیری و هماهنگی انجام تعمیرات کلی و جزعی دستگاههای تکثیر از طریق تماس با نمایندگی های مربوطه براساس ضمانت های دستگاهها

5- انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
 
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400