کمیته برنامه ریزی درسی 

         ( Curriculum Planning )

 هدف کلی :

بررسی کوریکولوم های آموزشی جهت ارتقاء کیفیت برنامه های درسی گروه های آموزشی

 

 اهداف کمیته : 

1.     هدایت و حمایت علمی و فنی در تدوین برنامه های آموزشی گروه های مختلف آموزشی

2.     پایش دوره ای برنامه های آموزشی ( نظری ، عملی ، بالینی ) تدوین شده در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی

3.     بررسی و ارزشیابی کوریکولوم های آموزشی ارسالی از سوی شورای عالی برنامه ریزی درسی و ارائه پیشنهادات لازم به وزارت متبوع

4.     بررسی و تدوین فرآیندهای آموزشی ، آیین نامه های آموزشی ، طرح ها ، برنامه ها و فعالیتهای آموزشی گروه های مختلف آموزشی

5.     مشارکت در تدوین برنامه های آموزشی برای راه اندازی رشته ها و مقاطع جدید تحصیلی در دانشکده

6.     ارائه مشاور در زمینه روش های نوین یاددهی یادگیری و برنامه های آموزش

  

 شاخه پرستاری :

دبیر کمیته: دکتر نازیلا جوادی

اعضای کمیته: ها :  دکتر نگار پوروخشوری، دکترمریم خوشبخت، دکتر فاطمه جعفر آقایی ،دکتر لیلا روحی، دکتر مهرنوش خوش تراش
 
 
    شاخه مامایی :

دبیر کمیته : دکتر  پروانه رضا سلطانی

اعضای کمیته : دکتر زهرا بستانی 

 کمیته ارزشیابی آموزشی

          ( Educational Evaluation )

  هدف کلی : 

ارزشیابی کمی و کیفی کلیه فرآیندهای آموزشی جاری دانشکده و عوامل موثر بر آن جهت ارتقاء کیفیت آموزش

 

اهداف کمیته: 

1.     انجام ارزشیابی درونی گروه های آموزشی

2.     طراحی و اجرا روش های مناسب ارزشیابی آموزشی ( نظری ، بالینی ، عملی )

3.     طراحی و اجرا برنامه جامع ارزشیابی استید ( خودسنجی ، ارزشیابی از سوی همکار ، مدیر گروه ، معاون آموزشی و دانشجویان ) و ارزشیابی مدیران از سوی اعضاء هیئت علمی

4.     ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان و بررسی علل موفقیت و افت آنها

5.     پایش دوره ای کلیه فرآیندهای ارزشیابی دانشکده

6.     بررسی چالش های موجود در ارزشیابی دانشکده

 
شاخه پرستاری :

دبیر کمیته:   دکتر نگار پوروخشوری

اعضای کمیته : دکتر فریبا عسگری ،  دکتر مریم خوشبخت، دکتر فاطمه جعفرآقایی،دکتر نازیلا جوادی،دکتر لیلا  روحی ، دکتر مهرنوش خوش تراش
 
 
    شاخه مامایی :

دبیر کمیته: دکتر زهرا بستانی 

اعضای کمیته :  دکتر پروانه رضا سلطانی ، سحر صف شکن 

 

   

کمیته دانش پژوهی و پژوهش در آموزش

           ( Research in Education )

  هدف کلی : 

    سیاست گزاری، سازماندهی، ارتقاء و نظارت بر طرحهای مرتبط با آموزش پرستاری و مامایی و احصاء و ارتقا فرآیندهای نوآورانه آموزشی پژوهش 

 

اهداف کمیته:

       1. تلاش در جهت تقویت کمی و کیفی پزوهشهای انجام شده در حوزه آموزشی 

      2. تلاش در جهت توسعه فرهنگ پژوهش در آموزش

      3.هدفمند کردن طرحهای تحقیقاتی پژوهش در آموزش

      4. بررسی روند انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه مسائل نوین آموزش پرستناری و مامایی

      5.ارائه مشاوره به اساتید درخصوص تدوین فرآیندهای نوآورانه آموزشی

      6. جذب اعضای علاقمند به تحقیقات کیفی و کمی مرتبط با آموزش پرستاری و مامایی

      7. ترغیب اعضای هیئت علمی در خصوص شرکت در جشنواره سالانه شهید مطهری  

دبیر کمیته:  دکترمریم خوشبخت 

اعضای کمیته : دکتر نگار پوروخشوری ، دکتر فاطمه جعفرآقایی، دکتر نازیلا جوادی ، دکتر پروانه رضا سلطانی ، دکتر زهرا بستانی، دکتر فریباعسگری، دکتر لیلا روحی، دکتر مهرنوش خوش تراشکمیته توانمندسازی و آموزش اساتید

(Teacher Training)

   هدف کلی : 

 ارتقاء توانمندی و کارایی اعضاء هیئت علمی به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و سیستمهای بهداشتی درمانی

 

اهداف کمیته : 

1.     ارزیابی نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی

2.     تدارک برنامه های مختلف آموزشی ( ژورنال کلاب ، کارگاه آموزشی ، کنفرانس علمی و ... )

3.     همکاری تنگاتنگ با دفتر آموزش مداوم دانشگاه

4.     تهیه و انتشار مطالب در زمینه فرآیندهای یاددهی یادگیری ( روش های نوین تدریس و ارزشیابی و .... )

  

دبیر کمیته: دکتر فریبا عسگری

اعضای کمیته : دکتر نگار پوروخشوری، دکتر مریم خوشبخت، دکتر سیده طاهره  نوری، دکتر زهرا بستانی، دکتر فریبا عسگری، دکتر لیلا روحی، دکتر مهرنوش خوش تراش

 

 

کمیته آموزش مداوم 

         ( Life-Long Education )

 هدف کلی :

برقراری لینک بین آموزش وبالین و مشارکت اعضای هیئت علمی پرستاری ومامایی در انتشار دانش و جدیدترین شواهد روز رشته های مرتبط

 

 اهداف کمیته : 

1.    ارتباط با دفتر آموزش مداوم دانشگاه و سهیم شدن در این حیطه از آموزشهای دانشگاه 

2.   شناسایی نیازهای آموزشی پرستاران بالینی

3.   ترغیب اعضای هیئت علمی جهت مشارکت به عنوان سخنران در برنامه های آموزش مداوم

4.   نظر سنجی از اعضای هیئت علمی وتدوین برنامه های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت برای پرسنل بالین 

5.   برگزاری آموزشهای حرفه ای در رشته های پرستاری و مامایی ویژه اعضای هیئت علمی

  

دبیر کمیته: دکتر مرضیه جهانی

اعضای کمیته: دکتر زهرا بستانی، دکتر نازیلا جوادی، دکتر پروانه رضا سلطانی، دکترفریبا عسگری،دکتر نگار پوروخشوری،دکتر مریم خوشبخت، دکتر لیلا روحی
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

کمیته استعدادهای درخشان و المپیاد علمی دانشجویی
( Talented Students )

  هدف کلی : 

شناسایی و حمایت دانشجویان مستعد و استعداد درخشان جهت حضور در عرصه های رقابتی منطقه ای ، استانی وکشوری

 

اهداف کمیته 
الف) استعداد درخشان:

1.     شناسایی استعدادهای درخشان

2.     هدایت صحیح استعدادها به سمت نیازها و اولویت های آموزشی وپژوهشی

3.     معرفی دانشجویان استعداد درخشان به دانشگاه

 

ب) المپیاد علمی: 
1.شناسایی دانشجویان واجد شرایط وعلاقه مند جهت شرکت در المپیاد علمی دانشجویی
2.ارائه اطلاعات لازم به دانشجویان در زمینه حیطه های مختلف المپیادهای علمی دانشجویان
3.معرفی دانشجویان به دانشگاه
4.هماهنگ سازی دانشجویان با برنامه های آموزشی دانشگاه
 

دبیر کمیته: دکتر لیلا روحی

اعضای کمیته: دکتر مریم خوشبخت، دکتر زهرا  بستانی، دکتر لیلا روحی ، دکتر مهرنوش خوش تراش

 

 

آئین نامه اجرایی استعداد درخشان در سال تحصیلی 1400-1399 به بعد 

آخرین بروز رسانی : 26 آبان 1400