به نام خدا

 

فاطمه حمدوی صابر

 سمت: مسئول امور کلاس ها

شماره تماس : 333555001-013 

داخلی:213

 

شرح وظایف:

 

1)همکاری در برنامه ریزی برنامه های کلاسی گروههای مختلف دانشجویی 

2)همکاری در برنامه ریزی کلاسها جهت اساتید محترم داخلی با مدیران محترم گروههای آموزشی دانشکده 

الف: اساتید دروس عمومی :هماهنگی با اساتید خارج از دانشکده . 

ب:اساتید گروه معارف:هماهنگی با مدیر گروه معارف اسلامی 

ج:اساتید گروه تخصصی :با دانشکده پزشکی و دانشکده های دیگر هماهنگی انجام میگیرد  

3)تنظیم نامه همکاری جهت تدریس گروههای آموزشی به دانشکده پزشکی و دانشکده های دیگر پزشکی .

.دروس –ساعت –واحدها و روزهای پیشنهادی بعد از تائید معاونت محترم آموزشی دانشکده به دفتر ریاست محترم دانشکده و و سایر دانشکده ها ارسال میگردد

4)تماس با اساتید محترم دانشکده پزشکی و سایر دانشکده ها که هر ترم با ما همکاری دارند جهت هماهنگی کلاسها و اعلام برنامه و ساعت و روزهای پیشنهادی و همچنین مدیران محترم گروه دانشکده پزشکی که چنانچه استادی تعویض شود به ما اطلاع داده شود .

5) همکاری جهت برنامه ریزی جهت کارگاههایی که از طرف واحد مشاوره امور دانشجویی و خانم مهرابخش مسئول واحد مشاوره دانشگاه علوم پزشکی توسط امور کلاسها انجام میگیرد وبا نماینده و استاد محترم کلاس هماهنگی انجام میگیرد 

6)هماهنگی با نقلیه دانشکده جهت ایاب و ذهاب کلیه اساتید محترم خارج از دانشکده و یا اساتید داخل دانشکده که در بیمارستانها کارآموزی دارند و جهت کلاس باید در دانشکده حضور داشته باشند .

7)هماهنگی جهت برگزاری /لغو و یا کنسل شدن کلاس همچنین کلاس جبرانی توسط امور  کلاسها و نماینده کلاس انجام میگیرد 

8)هماهنگی با واحد تغذیه جهت نهار اساتید محترم که از صیبح تا عصر در دانشکده کلاس دارند توسط امور کلاسها صورت میگیرد 

9)هماهنگی سرویس دانشجویان جهت تربیت بدنی و کلاسهای عملی 

10)تایپ برنامه کلاسی در هر نیمسال و ترم /حضور و غیاب اساتید .

11)هماهنگی جهت تدریس اساتید  محترم بالینی که از بیمارستانها با دانشکده جهت برخی از دروس همکاری دارند ،از طریق امور کلاسها و تائید معاونت محترم آموزشی به بیمارستانها نامه فرستاده میشود و همچنین بعد از اعلام و معرفی استاد از طرف ریاست محترم بیمارستان سرفصل برای استاد محترم فرستاده میشود 

12)آماده نمودن برنامه کلاسی و ارسال آن به کلیه مدیران محترم گروهها 

13)ارسال سرفصل دروس در آغاز ترم برای اساتید محترم خارج از دانشکده فرستاده میشود  

14)سرکشی روزانه  کلاسها همه روزه بعد از شروع کلاس جهت اطمینان از تشکیل کلاس بررسی میگردد و در صورت عدم حضور استاد با ایشان تماس گرفته میشود 

15)هماهنگی در برگزاری کلاسهای خارج از درس ،جلسات ،مناسبت های مختلف توسط امور کلاسها هماهنگ میگردد. نماینده کلاس طبق نامه کتبی و دستور ریاست محترم دانشکده جهت هماهنگی به امور کلاسها مراجعه مینماید 

16)پایش  تعدادجلسات کلاسهای تشکیل شده  اساتید و بررسی کلاس اساتید و در صورت حد نصاب نرسیدن کلاس استاد به معاونت محترم آموزشی  اطلاع داده میشود 

17)هماهنگی با واحد  سمعی وبصری و مسئول این واحد آقای راد جهت تنظیم پروژکتور-لب تاپ-تلویزیون قبل از شروع  کلاس و همچنین در زمان برگزاری کلاس و اطلاع رسانی به آقای راد مبنی برمشکلات سیستم ها .

18)هماهنگی با جناب آقای فرهمند/واحد تاسیسات  جهت مشکلات موجود در کلاسها از قبیل وسایل گرمایشی و سرمایشی  

19)هماهنگی با مسئول خدمات دانشکده جهت فرستادن نیرو جهت نظافت کلاسها و خالی نمودن سطل زباله های کلاسها 

       

فرآیندها

برگزاری کلاس عملی در دانشکده دیگر 

فرایند برنامه کلاسی

امور کلاس ها

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400