صورتجلسات دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت به تفکیک  سال تصویب در نمودار درختی زیر قابل مشاهده می باشد.
برنامه جلسات گروه های ششگانه دفتر توسعه در سال تحصیلی 1401-1400
 
روز تاریخ ساعت
سه شنبه 1400/8/4 13
سه شنبه 1400/9/2 13
سه شنبه 1400/10/2 13
سه شنبه 1400/11/5 13
سه شنبه 1400/12/3 13
سه شنبه 1401/2/6 13
سه شنبه 1401/3/3 13
سه شنبه 1401/4/7 13
 
صورتجلسات1400

تاریخ شروع : 1400/08/23

تاریخ پایان : 1410/08/23

تاریخ شروع : 1400/09/28

تاریخ پایان : 1410/09/28

تاریخ شروع : 1400/12/02

تاریخ پایان : 1410/12/02

تاریخ شروع : 1400/12/11

تاریخ پایان : 1410/12/11

تاریخ شروع : 1400/02/20

تاریخ پایان : 1410/02/20

صورتجلسات سال 99

تاریخ شروع : 1399/04/04

تاریخ پایان : 1405/04/04

تاریخ شروع : 1399/04/07

تاریخ پایان : 1405/04/07

تاریخ شروع : 1399/05/27

تاریخ پایان : 1405/05/27

تاریخ شروع : 1399/05/27

تاریخ پایان : 1405/05/27

تاریخ شروع : 1399/09/15

تاریخ پایان : 1402/09/15

تاریخ شروع : 1399/09/15

تاریخ پایان : 1402/09/15

تاریخ شروع : 1399/10/14

تاریخ پایان : 1403/10/14

تاریخ شروع : 1399/10/16

تاریخ پایان : 1403/10/16

تاریخ شروع : 1399/10/29

تاریخ پایان : 1403/10/29

تاریخ شروع : 1399/12/24

تاریخ پایان : 1408/12/24

صورتجلسات سال 98

تاریخ شروع : 1398/04/03

تاریخ پایان : 1400/04/03

تاریخ شروع : 1398/04/03

تاریخ پایان : 1400/04/03

تاریخ شروع : 1398/08/27

تاریخ پایان : 1413/12/27

صورتجلسات سال 97

تاریخ شروع : 1397/08/06

تاریخ پایان : 1400/08/06

تاریخ شروع : 1397/10/17

تاریخ پایان : 1400/10/17

تاریخ شروع : 1397/10/17

تاریخ پایان : 1400/10/17

صورتجلسات سال 96

تاریخ شروع : 1396/04/24

تاریخ پایان : 1397/04/24

تاریخ شروع : 1396/04/24

تاریخ پایان : 1397/04/24

تاریخ شروع : 1396/05/02

تاریخ پایان : 1396/05/02

تاریخ شروع : 1396/07/29

تاریخ پایان : 1400/07/29

تاریخ شروع : 1396/08/01

تاریخ پایان : 1400/08/01

تاریخ شروع : 1396/08/01

تاریخ پایان : 1400/08/01

تاریخ شروع : 1396/10/12

تاریخ پایان : 1400/10/12

تاریخ شروع : 1396/11/23

تاریخ پایان : 1396/11/23

تاریخ شروع : 1396/12/21

تاریخ پایان : 1400/12/21

تاریخ شروع : 1396/12/27

تاریخ پایان : 1400/12/27

تاریخ شروع : 1400/06/13

تاریخ پایان : 1410/06/31

آخرین بروز رسانی : 18 مهر 1400