شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

اعضای شورا:

1-خانم دکتر معصومه ادیب(ریاست)

2-خانم دکتر عاطفه قنبری(معاون تحقیقات و فناوری)

3-خانم دکتر فاطمه جعفرزاده (معاون آموزشی)

4-خانم دکتر فاطمه جعفرآقایی(مدیر تحصیلات تکمیلی)

5-خانم دکتر نازیلا جوادی(مدیر گروه داخلی - جراحی)

6-خانم دکتر زهرا بستانی(مدیر گروه مامایی)

7-خانم دکتر شهلا اسیری(مدیر گروه پرستاری)

8-خانم طاهره خالق دوست(مسئول برنامه ریزی گروه پرستاری ویژه)

9- خانم دکتر فاطمه جعفرزاده(مسئول برنامه ریزی گروه ارشد مامایی)

10- آقای دکتر محمدتقی مقدم نیا(مسئول برنامه ریزی گروه پرستاری اورژانس) 

11-خانم دکتر ملوک پورعلیزاده(مدیر دفتر توسعه)

12-خانم دکتر یاسمن یعقوبی(مسئول اساتید مشاور)

13-خانم دکتر زهرا طاهری(سرگروه دکتری پرستاری)

14- آقای دکتر عبدالحسین امامی(عضو هیات علمی)

15- آقای دکتر رسول تبری(عضو هیات علمی) 

برنامه سالانه شواری تحصیلات تکمیلی:

جدول زمان بندی سال 1400

 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 27 اردیبهشت 1401