لیست طرح های تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت به تفکیک طرح های هیئت علمی ، دانشجویی و همچنین سال تصویب آنها در نمودار درختی زیر قابل مشاهده می باشد.
طرح های تحقیقاتی 1397 تا کنون

تاریخ شروع : 1400/03/18

تاریخ پایان : 1405/03/18

طرحهای تحقیقاتی 96
طرحهای تحقیقاتی 95
طرحهای تحقیقاتی 93

تاریخ شروع : 1394/10/02

تاریخ پایان : 1400/10/02

تاریخ تصویب

مجری طرح

عنوان طرح

ردیف

آبان 1393

دکتر وحیده جاوید خجسته

 

بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی جدا شده از زخم های بیماران سوختگی بستری در مرکز سوانح سوختگی ولایت شهر رشت

1

طرحهای تحقیقاتی 94

تاریخ شروع : 1394/10/02

تاریخ پایان : 1400/10/02

تاریخ تصویب

مجری طرح

عنوان طرح

ردیف

مرداد 1394

عطااله اسدی لویه

تدوین الگوی موثر رهبری بر اساس محل بس(Bass)در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

1

خرداد 1394

دکتر وحیده جاوید خجسته

بررسی فراوانی انواع باکتری های جدا شده از تلفن همراه دانشجویان پرستاری در یکی از بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2

آذر1394

دکتر وحیده جاوید خجسته

رابطه پرتئومیکس استافیلوکوک های طلایی و پاسخ سوشهای مقاوم و حساس به متی سیلین در واکنش با سولفادیازین نقره

3

آذر1394

آرزو منفرد

بررسی مشکلات آموزش بالینی و راهکار های بهبود کیفیت آن از دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394

4

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400