اعضاء هیات علمی 

گروه آموزشی

شناسهCV

مرتبه علمی

رشته تحصیلی یا تخصصی

بالاترین مدرک تحصیلی

نام خانوادگی

نام

عکس 

ردیف

پرستاری داخلی جراحی

CV

استادیار

پرستاری

دکتری (PhD)

ادیب رحیم آبادی

معصومه

 

1

پرستاری داخلی جراحی

CV

مربی

بیهوشی

کارشناسی ارشد

اسدی لویه

عطااله

 

2

سلامت جامعه

CV

استادیار

 سالمندشناسی

دکتری (PhD)

اسیری

شهلا

 

3

پرستاری داخلی جراحی

CV

استادیار

علوم اعصاب

دکتری (PhD)

آقایی

ایرج

 

4

سلامت جامعه

CV

دانشیار

آـموزش پرستاری

دکتری (PhD)

امامی سیگارودی

عبدالحسین

 

5

مامایی

CV

دانشیار

بهداشت باروری

دکتری (PhD)

بستانی خالصی

زهرا

  

6

پرستاری داخلی جراحی

CV

مربی

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

پاریاد

عزت

 

7

مامایی

CV

استاد

بهداشت جامعه

(ارتقا سلامت زنان) 

دکتری (PhD)

پاک سرشت

صدیقه

  

8

پرستاری داخلی جراحی

CV

دانشیار

سلامت در بلایا و فوریت ها

دکتری (PhD)

پورشیخیان

مجید

  

9

پرستاری کودکان

CV

استادیار

پرستاری

دکتری (PhD)

پورعلیزاده بجارکلی

ملوک

  

10

سلامت جامعه

CV

استادیار

 تغییر اقلیم و سلامت

دکتری پرستاری(phD)

پسا دکتری (PostDoc)

پوروخشوری خمامی

سیده نگار

  

11

پرستاری داخلی جراحی

CV

دانشیار

پرستاری

دکتری (PhD)

تبری خمیران

رسول

  

12

پرستاری داخلی جراحی

CV

دانشیار

پرستاری

دکتری (PhD)

جعفرآقایی

فاطمه

  

13

مامایی

CV

دانشیار

بهداشت باروری

دکتری (PhD)

جعفرزاده کنارسری

فاطمه

  

14

پرستاری داخلی جراحی

CV

دانشیار

پرستاری

دکتری (PhD)

جوادی پاشاکی

نازیلا

 

15

پرستاری داخلی جراحی 

 CV

استادیار

پرستاری  

دکتری(phD)

جهانی صیادنویری

 مرضیه 

 

16

پرستاری داخلی جراحی

CV

مربی

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

خالق دوست

طاهره

 

17

پرستاری داخلی جراحی

CV

استادیار

پرستاری

دکتری (PhD)

خوشبخت

مریم

 

18

پرستاری داخلی جراحی

CV

استادیار

پرستاری

دکتری (PhD)

خوش تراش کمساری

مهرنوش

 

19

مدیریت پرستاری

CV

مربی

مدیریت پرستاری

کارشناسی ارشد

ذره هوشیاری خواه

حجت

 

20

مامایی

CV

استادیار

بهداشت باروری

دکتری (PhD)

رضا سلطانی

پروانه

 

21

مامایی

CV

مربی

مامایی

کارشناسی ارشد

رضایی چمنی

صدیقه

 

22

مامایی

CV

مربی

مامایی

کارشناسی ارشد

رهنوردی

منا

 

23

پرستاری داخلی جراحی

CV

استادیار

پرستاری

دکتری (PhD)

روحی بلسی

لیلا

 

24

پرستاری داخلی جراحی

CV

مربی

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

سلامی کهن

کبری

  

25

مامایی

CV

استادیار

بهداشت باروری

دکتری (PhD)

سیه بازی

شیوا

 

روانپرستاری

CV

مربی

روان پرستاری

کارشناسی ارشد

شیخ الاسلامی

فرزانه

 

26

پرستاری داخلی جراحی

CV

مربی

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

صدقی ثابت

میترا

  

27

پرستاری داخلی جراحی

CV

مربی

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

صدیقی چافجیری

آسیه

 

28

پرستاری کودکان

CV

استادیار

پرستاری

دکتری (PhD)

طاهری ازبرمی

زهرا

 

29

مدیریت پرستاری

CV

استادیار

آموزش پزشکی

دکتری (PhD)

عسگری بزایه

فریبا

 

30

پرستاری داخلی جراحی

CV

 استاد

پرستاری

دکتری (PhD)

قنبری خانقاه

عاطفه

 

31

آمار زیستی

CV

دانشیار

آمار زیستی

دکتری (PhD)

کاظم نژاد لیلی

احسان

 

32

سلامت جامعه

CV

مربی

پرستاری سلامت جامعه

کارشناسی ارشد

مختاری لاکه

نسرین

33

آمار زیستی

CV

استادیار

آمار زیستی

دکتری (PhD)

معروفی زاده

سامان

 

34

پرستاری داخلی جراحی

CV

استادیار

سلامت در بلایا و فوریت ها

دکتری (PhD)

مقدم نیا

محمدتقی

 

35

پرستاری کودکان

CV

مربی

پرستاری کودکان

کارشناسی ارشد

میرزایی تکلیمی

مهشید

 

36

سلامت جامعه

CV

مربی

مدیریت آموزشی

دکتری (PhD)

میرهادیان

لیلا

 

37

مامایی

CV

مربی

مامایی

کارشناسی ارشد

نیکنامی

مریم

 

38

پرستاری کودکان CV  استادیار  مدیریت آموزشی  دکتری (PhD)  یعقوبی  یاسمن    39
اعضاء هیات آموزشی 

گروه آموزشی

شناسه CV

مرتبه علمی

رشته تحصیلی یا تخصصی

بالاترین مدرک تحصیلی

نام خانوادگی

نام

 عکس

ردیف

مراقبت ویژه

CV

 

پرستاری

کارشناسی ارشد

بادپروا

بیتا

 

1

بیهوشی

CV

 

بیهوشی

کارشناسی ارشد

غفارزاده

میترا

 

2

مامایی

CV

 

مامایی

کارشناسی ارشد

سید نوری

 طاهره

 

3

پرستاری اطفال 

 CV

 

پرستاری  

کارشناس ارشد

 بهبودی

 فائزه 

 

4

پرستاری داخلی جراحی

CV 

 

پرستاری 

کارشناس ارشد

نظرپور  لختگی

 پریوش

 

5

سلامت جامعه

CV

 

پرستاری

کارشناس ارشد

توحیدی نورودی

هما

6

مامایی CV   مامایی

کارشناس ارشد

شیرزاد چناری اعظم 7
مامایی CV

 

  مامایی کارشناس ارشد روشن چسلی شکوفه 8
پرستاری اطفال CV

 

  پرستاری

 

کارشناس ارشد

 

فرجی نصفچی الناز 9
پرستاری اطفال CV

 

  پرستاری

 

کارشناس ارشد حسین زاده سیبنی فاطمه 10
آخرین بروز رسانی : 07 خرداد 1401