لیست طرح های تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت به تفکیک طرح های هیئت علمی ، دانشجویی و همچنین سال تصویب آنها در نمودار درختی زیر قابل مشاهده می باشد.
طرح های تحقیقاتی / پایان نامه 1400
طرحهای تحقیقاتی/پایان نامه 1398

تاریخ شروع : 1399/03/27

تاریخ پایان : 1405/03/27

طرحهای تحقیقاتی 1395
طرحهای تحقیقاتی 1393
طرحهای تحقیقاتی 1394
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400