به نام خدا

 

 فرشته پنهانی

مسئول کارگزینی

شماره تماس: 333555001

داخلی:254

 

 

کارگزین: مریم لطفی بهروز

داخل254

 

   

کارگزین: فاطمه تیموری جوبنه

 داخلی : 254

 

شرح وظایف:

 

 1-صدور کلیه احکام ازقبیل ترمیم حقوق،انتقال ، انواع  مرخصی و نظایر آن ( معذوریت ،بدون حقوق ،و...) ترفیع پایه ورتبه جهت اعضای محترم هیئت علمی و طبقه کارکنان غیر هیئت علمی ،ماموریت و نظایر آن(آموزشی ،اداری و...) بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی ،با رعایت مقررات و قوانین اداری و با امضای رئیس محترم دانشکده

 

2-رسیدگی به تقاضاهای واصله مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی، ترفیع،بازنشستگی و نظایر آن طبق بخشنامه های واصله از سوی معاونت محترم توسعه

3-انجام کلیه مکاتبات مرتبط به امور رفاهی وبیمه کارکنان و نظایر آن (اضافه کار،کارانه،کارت هدیه، پول لباس،لیست بیمه تکمیلی و...)تحت نظر مقام مافوق

4-شرکت در کمیته ها و جلسات مختلف

5-بررسی و کنترل سیستم ترددکلیه کارکنان دانشکده اعم از اعضای محترم هیئت علمی و غیر هیئت علمی ازقبیل بررسی پاس ساعتی ،ماموریت اداری،مرخصی استحقاقی و یا استعلاجی و همچنین بررسی مشکلات احتمالی و اعلام مانده مرخصی کارکنان محترم و اعضای محترم هیئت علمی در موعد تعیین شده

6-انجام کلیه مکاتبات اداریاز طریق اتوماسیون تحت نظر مقام مافوق

7-هدایت کارکنان جهت انجام ارزیابی عملکرد دو مرحله ای تحت نظر مقام مافوق 

 

 دانلود فایل

 

 درخواست گواهی اشتغال به کار جهت ارائه 

  مراجع درمانی بیمه ایران

  فرم تقاضای بیمه شخص ثالث از بیمه ایران

 فرم تقاضای بیمه بدنه از بیمه ایران 

فرآیندها

 فلوچارت ارتقاء رتبه کارکنان

فلوچارت ارزشیابی 

فلوچارت در خواست وام اعضای هیئت علمی 

 فلوچارت در خواست وام کارکنان

فلوچارت درخواست مرخصی استحقاقی کارکنان 

 فلوچارت درخواست مرخصی اعضای هیئت علمی

فلوچارت درخواست مرخصی ساعتی 
 فلوچارت صدور احکام
 فلوچارت ورود و خروج
آخرین بروز رسانی : 07 فروردین 1401