شورای پژوهشی دانشکده متشکل از رئیس دانشکده، معاون پژوهشی، معاون آموزشی و بین الملل، مدیر تحصیلات تکمیلی و  مدیران گروه های آموزشی و یازده نفر نماینده اعضاء هیات علمی دانشکده می باشد.
   و جلسات پژوهشی دانشکده بر اساس برنامه زمان بندی به طور منظم  برگزار می گردد.

  شرح وظایف:

 • اطلاع رسانی و پیگیری مصوبات و تصمیمات دانشکده و دانشگاه در حوزه پژوهش
 • پیگیری پیشنهادات اعضای گروه در شورای پژوهشی
 • برگزاری جلسات منظم شورای پژوهشی براساس نیازگروههای آموزشی
 • بررسی طرحهای تحقیقاتی یا پایان نامه های ارسالی به شورا جهت تصویب
 • بررسی پیشرفت طرحهای پژوهشی طبق طرح های تحقیقاتی مصوب و درصورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها
 • بررسی و تصویب درخواست های مربوط به برگزاری کنگره، سمینار، کارگاه یا دوره های آموزشی/ پژوهشی و ...
 • ترغیب و حمایت اعضاء در توسعه طرح های برون دانشکده ای و مشارکت بخش خصوصی
 • ارزشیابی سالانه فعالیت های پژوهشی اعضاء
 • مشارکت در رتبه بندی طرح های پژوهشی
 • هماهنگی جلسه در تصویب طرح های پژوهشی گروه با اولویت بخشیدن به طرح های پژوهشی کاربردی
 • ترغیب و حمایت اعضاء از طرح های کاربردی و ارتباط با صنعت
 • مطالعه و پیشنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و علاقه در اعضای هئیت علمی دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش
 • فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم جهت مجریان طرحهای تحقیقاتی در روند اجرای طرح

اسامی شورای پژوهشی به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی

 

دکتر معصومه ادیب

استادیار و عضو هیات علمی، ریاست دانشکده 

 

دکتر شهلا اسیری

استادیار و عضو هیات علمی، مسئول برنامه ریزی گروه سلامت جامعه

 

دکتر عبدالحسین امامی

دانشیار و عضو هیات علمی، گروه بهداشت 

 

دکتر زهرا بستانی خالصی 

دانشیار و عضو هیات علمی، مدیر گروه مامایی 

 

عزت پاریاد

مربی و عضو هیات علمی

 

دکتر صدیقه پاک سرشت

استاد و عضو هیات علمی، گروه مامایی 

 

دکتر رسول تبری

دانشیار و عضو هیات علمی، گروه پرستاری 

 

دکتر فاطمه جعفر آقایی

دانشیار و عضو هیات علمی، مدیر تحصیلات تکمیلی 

 

دکتر فاطمه جعفرزاده 

دانشیار و عضو هیات علمی، معاون آموزشی

 

دکتر نازیلا جوادی

دانشیار و عضو هیات علمی، مدیر گروه داخلی-جراحی

 

طاهره خالق دوست

مربی و عضو هیات علمی،مسئول گروه مراقبت ویژه اورژانس

 

دکتر زهرا طاهری ازبرمی

استادیار و عضوهیات علمی-مسئول برنامه ریزی درسی دانشجویان PhD

 

دکتر فریبا عسگری

استادیار و عضوهیات علمی،مسئول برنامه ریزی گروه مدیریت -روانپرستاری

 

دکتر عاطفه قنبری

استاد و عضو هیات علمی، معاون تحقیقات و فناوری 

 

دکتر احسان کاظم نژاد

دانشیار و عضو هیات علمی 

 

دکتر سامان معروفی زاده

استادیار و عضو هیات علمی

 

دکتر یاسمن یعقوبی

استادیار و عضو هیات علمی،سرپرست گروه پرستاری-پرستاری کودکان

 
     

شورای پژوهشی بصورت ماهانه در دفتر ریاست برگزار می گردد.

جدول زمانبندی شورای پژوهشی در سال1401
جدول زمانبندی شورای پژوهشی در سال 1400

 

آخرین بروز رسانی : 22 خرداد 1401