اسامی شورای پژوهشی به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی

 

دکتر معصومه ادیب

استادیار و عضو هیات علمی، ریاست دانشکده 

دکتر شهلا اسیری

استادیارو عضو هیات علمی، مدیر گروه پرستاری 

دکتر عبدالحسین امامی

دانشیار و عضو هیات علمی، گروه بهداشت 

دکتر زهرا بستانی خالصی 

دانشیار و عضو هیات علمی، مدیر گروه مامایی 

 

دکتر صدیقه پاک سرشت

استاد و عضو هیات علمی، گروه مامایی 

دکتر رسول تبری

دانشیار و عضو هیات علمی، گروه پرستاری 

دکتر فاطمه جعفر آقایی

دانشیار و عضو هیات علمی، مدیر تحصیلات تکمیلی 

دکتر فاطمه جعفرزاده 

استادیار و عضو هیات علمی، سرپرست معاونت آموزشی 

 

دکتر نازیلا جوادی

دانشیار و عضو هیات علمی، مدیر گروه پرستاری 

دکتر زهرا طاهری ازبرمی

استادیار وعضوهیات علمی-مسئول برنامه ریزی درسی دانشجویان PhD

دکتر عاطفه قنبری

استاد و عضو هیات علمی، معاون تحقیقات و فناوری 

دکتر احسان کاظم نژاد

دانشیار و عضو هیات علمی 

     

شورای پژوهشی بصورت ماهانه در دفتر ریاست برگزار می گردد.

جدول زمانبندی شورای پژوهشی در سال 1400

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400