از آنجاییکه فراگیران دانش پزشکی حیطه بالینی دوره خود را در قسمتهای متفاوتی می گذرانند و تجارب متفاوتی کسب می کنند از آنها خواسته می شود که فعالیت های عملی خود را در لوگ بوک ثبت کنند تا با مطالعه آن و مقایسه با اهداف آموزشی دوره ، اساتید گروه از دستیابی به حداقل اهداف آموزشی اطمینان حاصل کنند .

 

 

 

 

 

لوگ بوک پرستاری کارشناسی ارشدکودکان


 
لاگ بوک کارآموزی پرستاری سلامت جامعه(آقایان)


 لاگ بوک کارآموزی پرستاری سلامت جامعه(خانمها)

 

لوگ بوک زایمان طبیعی وغیرطبیعی(اتاق زایمان) 

 
 
 
 
 
لاگ بوک کارآموزی
لاگ بوک کارورزی در عرصه
بیماریهای زنان و ناباروری(94)
لاگ بوک کارآموزی در عرصه
 
بیماریهای زنان(94)
 
 
 
 
 
(94) 
(94) 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
اورژانس قلب(94) 
 
 
  
 
  
بارداری طبیعی و غیرطبیعی(درمانگاه پره ناتال عرصه)(94) 
 
   
لاگ بوک کارآموزی 
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان(95)
  
پیوست لاگ بوک کارآموزی 
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان(95)
 
 
  
 
 
 
لاگ بوک کارورزی در عرصه CCU
(95)

 
لاگ بوک کارآموزی بخش ارولوژی(96)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کارورزی

آخرین بروز رسانی : 25 آبان 1400